ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅಂಚೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುಟಗಳು
1 1-3500
2 3501-7000
3 7001-9500
4 9501-13000
5 13001-16500
6 16501-20000
7 20001-23500
8 23501-25814