ಮುಚ್ಚಿ

ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅರಕೇರಾ ಬಿ 2 ಹೆಡಗಿಮುದ್ರಾ
3 ಶಾಹಪೂರ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 4 ಹೊರಂಜಾ
5 ಬಿಳವಾರ 6 ಠಾಣಾಗುಂದಿ
7 ತರಸಕಪೇಟೆ_1 8 ತರಸಕಪೇಟೆ_2
9 ವಡ್ನಳ್ಳಿ 10 ವಿಶ್ವಾಸನಗರ
11 ಹೆಗಡಿಮುದ್ರಾ 12 ಆಳಗಿ ಬಿ
13 ಅತನೂರ 14 ಅವರಾದ
15 ಬಾಲಾಜಿನಗರ 16 ಬಲವಡಗಿ
17 ಬನ್ನಟ್ಟಿ 18 ಚಾಮನಳ್ಳಿ
19 ದಣ್ಣೂರು 20 ಘೋಳನೂರ
21 ಹಿರಿಯಾರ 22 ಕಣಗನಹಳ್ಳಿ
23 ಇಂಗಳಗಿ 24 ಕೊಲ್ಲೂರು
25 ಕೊಲ್ಲೂರು ತರಸಪೇಟ 26 ನವಲಗುಡ್ಡ
27 ರಾಂಪುರಹಳ್ಳಿ 28 ಠಾಣಗುಂದಿ ಅರಕೇರಿ ಬಿ
29 ತೆಲ್ಲೂರು ಬಿಲ್ವಾಡ ಕೆ ಬಿಲ್ವಾಡ ಬಿ 30 ತುಮಕೂರ_1
31 ತುಮಕೂರ ತರಸಪೇಟ 32 ಉಡಚಾನ
33 ಹೆಗಡಿಮುದ್ರಾ ಠಾಣಗುಂದಿ 34 ಅವರಾದ
35 ಬಾಲಾಜಿನಗರ 36 ಚಾಮನಳ್ಳಿ
37 ನವಲಗುಡ್ಡ 38 ಠಾಣಗುಂದಿ ಅರಕೇರಾ ಬಿ
39 ತೆಲ್ಲೂರು 40 ತುಮಕೂರ 3
41 ತುಮಕೂರ 2 42 ರಾಪಗುಂದಿ ವಿಶ್ವಾಸನಗರ
43 ಅರಕೇರಾ ಬಿ ಹೆದ್ಗಿಮುದ್ರ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 44 ವೆಂಕಟೇಶನಗರ, ಅಲ್ಲೀಪುರ, ಕ್ಯಾಸಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ LAQ_SR_29/2016-17/424 ದಿನಾಂಕ:18/28/09-2018