ಮುಚ್ಚಿ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕೊಪ್ಪ 2 ಮುಕಿಹಾಳ
3 ದೇಹುಲಗಳಬಾಳ 4 ಇಣಚಗಲ್
5 ಕುಚಬಾಳ 6 ಗುಡ್ನಾಳ
7 ಹರ್ನಾಳ 8 ಶಿರೋಳ
9 ಲೋಟಗೇರಿ 10 ಮಾದಿನಾಳ
11 ನಾಲತವಾಡ 12 ಗೋನಾಳ sh
13 ಇಂಗಳಗೇರಿ 1 14 ಇಂಗಳಗಿ
15 ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ 16 ಜಮಲದಿನ್ನಿ
17 ಕಾರಕೂರ 18 ಕೋಳುರ
19 ಟಕ್ಕಳಕಿ 20 ಹಡಲಗೇರಿ
21 ಅರೇಮುರಾಳ 22 ಚಿರ್ಚನಕಲ್
23 ಡೊಂಕಮಡು 24 ಗುಡದಿನ್ನಿ
25 ಗುಡ್ನಾಳ 26 ಹಂದ್ರಾಳ_
27 ಹುಲ್ಲೂರ 28 ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ
29 ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ 30 ಕ್ಯಾತನಡೊಣಿ
31 ಮಾದಿನಾಳ 32 ಮುದ್ನಾಳ
33 ನಾಗೂರ 34 ಗೋನಾಳ
35 ಜಮ್ಮಲದಿನದನ್ನಿ 36 ಜಂಗಮುರ್ನಾಳ
37 ಗಡಿಸೋಮನಾಳ LAQ_SR_76/2016-17/1969 ದಿನಾಂಕ:14-12-2018 38 ನಾಲತವಾಡ LAQ_SR_67/2016-17/1977 ದಿನಾಂಕ:14-12-2018
39 ನಾಲತವಾಡ LAQ_SR_21/2016-17/1991 ದಿನಾಂಕ:17-12-2018 40 ಬಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ LAQ_SR_94/2017-18/2034 ದಿನಾಂಕ:22-12-2018
41 ಬಿಳೇಭಾವಿ LAQ_SR_96/2017-18/2036 ದಿನಾಂಕ:22-12-2018 42 ಹಗರಗೊಂಡ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಹಗರಗೊಂಡ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1384 ದಿನಾಂಕ:04-07-2019
43 ಬಂಟನೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2017-18/1298 ದಿನಾಂಕ:15-09-2018 44 ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/1928 ದಿನಾಂಕ: 04-12-2018
45 ಪಡೇಕನೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/1929 ದಿನಾಂಕ: 04-12-2018 46 ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2017-18/1294 ದಿನಾಂಕ: -09-2018
47 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2019-20/361 ದಿನಾಂಕ:04-07-2019 48 ತಮದಡ್ಡಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ತಮದಡ್ಡಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/362 ದಿನಾಂಕ: 04-07-2019
49 ನಾಗಬೇನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2017-18/2038 ದಿನಾಂಕ:22-12-2018 50 ಹುನಕುಂಟಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2190 ದಿನಾಂಕ: 09-01-2019
51 ಕಪನೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2192 ದಿನಾಂಕ:09-01-2019 52 ಕುಂಟೋಜಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ತಮದಡ್ಡಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18/2194 ದಿನಾಂಕ: 09-01-2019
53 ಇಂಗಳಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2293 ದಿನಾಂಕ: 25-01-2019 54 ಆಲೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2295 ದಿನಾಂಕ: 29-01-2019
55 ಸರೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2297 ದಿನಾಂಕ:29-01-2019 56 ವನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2299 ದಿನಾಂಕ: 29-01-2019
57 ರೂಡಗಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2439 ದಿನಾಂಕ: 14-02-2019 58 ಪಡೇಕನೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2437 ದಿನಾಂಕ: 14-02-2019
59 ಜಟ್ಟಗಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2508 ದಿನಾಂಕ: 28-02-2019 60 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಆ/RRAP/ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/555 ದಿನಾಂಕ:24-07-2019
61 ಬೈಲಕೂರ ಸಂ:ಪುಅಆ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2019-20/556 ದಿನಾಂಕ:24-07-2019 62 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/555 ದಿನಾಂಕ:24-07-2019
63 ಬೈಲಕೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/556 ದಿನಾಂಕ:24-07-2019 64 ರಕ್ಕಸಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/836 ದಿನಾಂಕ:21-09-2019
65 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/838 ದಿನಾಂಕ:21-09-2019 66 ಕೇಸಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/840 ದಿನಾಂಕ:21-09-2019
67 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/871 ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 68 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/884 ದಿನಾಂಕ:25-09-2019
69 ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/886 ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 70 ಬಂಗಾರಗುಂಡ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1202 ದಿನಾಂಕ:30-11-2019
71 ಆಲೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1204 ದಿನಾಂಕ:30-11-2019 72 ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1206 ದಿನಾಂಕ:30-11-2019
73 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1284 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019 74 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1286 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019
75 ಸರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1288 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019 76 ತಾರನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಅ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1416 ದಿನಾಂಕ:21-01-2020
77 ಬಿದರಕುಂದಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1422 ದಿನಾಂಕ:21-01-2020 78 ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಪುಅಅ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1424 ದಿನಾಂಕ:21-01-2020
79 ಡವಳಗಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1429 ದಿನಾಂಕ:23-01-2020 80 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1458 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020
81 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1459 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020 82 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1464 ದಿನಾಂಕ:28-01-2020
83 ಜಕ್ಕೇರಾಳ ಸಂ:ಪುಅಅ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1472 ದಿನಾಂಕ:28-01-2020 84 ಆಲೂರ – ನೆರಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1560 & 1562 ದಿನಾಂಕ:17/18-02-2020
85 ಗುಡ್ನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಗುಡ್ನಾಳ/ಸಿಆರ್- /2020-21/613 ದಿನಾಂಕ:07-09-2020_ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-1 86 ಗುಡ್ನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಗುಡ್ನಾಳ/ಸಿಆರ್- /2020-21/613 ದಿನಾಂಕ:07-09-2020_ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-2