ಮುಚ್ಚಿ

ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬೇವೂರ 2 ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ
3 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ 4 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಗೇರಿ
5 ಚಿಕ್ಕಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ 6 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ
7 ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ 8 ಕಲಾದಗಿ
9 ಬೆಣ್ಣೂರು 10 ಬೆಣ್ಣೂರು
11 ಚಿಕ್ಕಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿ 12 ಹವೇಲಿ
13 ಹಿರೇಸಂಶಿ 14 ಅಂಕಲಗಿ
15 ಗೊವಿಂದಕೊಪ್ಪ 16 ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ
17 ಹೊನ್ನರಳ್ಳಿ 18 ವೀರಾಪೂರ
19 ಆಲೂರ 20 ಯಂಕಂಚಿ
21 ಮಾಸ್ತಿಹಾಳ 22 ಶಿಗಿಕೇರಿ
23 ಸಿಮೀಕೇರಿ 24 ಸಿಂದಗಿ
25 ಸುಳೆಬಾವಿ 26 ಬನ್ನಿದಿನ್ನಿ
27 ಹಿರೇಗುಲಬಾಳ 28 ಬೆನ್ನೂರ
29 ನಕ್ಕರಗುಂದಿ 30 ಆನದಿನ್ನಿ
31 ಹಿರೇಮೂರಮಟ್ಟಿ 32 ಬಾಗಲಕೋಟ ವಾರ್ದ 10
33 ಕೇಸನೂರ 34 ಮಲ್ಲಾಪುರ
35 ತಿಮ್ಮಾಪುರ 36 ಅಂಕಲಗಿ
37 ಬೆಣ್ಣೂರು 38 ಇಲ್ಯಾಳ
39 ಕಲಾದಗಿ 40 ಶಾರದಾಳ
41 ಸೊರಕೊಪ್ಪ 42 ಬಾಗಲಕೋಟ ವಾರ್ದ 10_1ಆರ್
43 ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ LAQ_SR_82/2017-18/570 ದಿನಾಂಕ:30-08-2018/03-09-2018 44 ಹಳ್ಳೂರ LAQ_SR_92/2017-18/936 ದಿನಾಂಕ:27-11-2018
45 ಬೇವೂರ LAQ_SR_92/2017-18/938 ದಿನಾಂಕ:27-11-2018 46 ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ LAQ_SR_79/2017-18/940 ದಿನಾಂಕ:27-11-2018
47 ಇಂಗಳಗಿ LAQ_SR_28/2017-18/942 ದಿನಾಂಕ:27-11-2018 48 ಹಳ್ಳೂರ LAQ_SR_62/2017-18/242 ದಿನಾಂಕ:01-06-2019
49

ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ LAQ_SR_91/2017-18/336 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019

50

ನಾಯನೇಗಲಿLAQ_SR_81/2017-18/336 ದಿನಾಂಕ:03-09-2018

51 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೇವೂರ /2018-19/553A ದಿನಾಂಕ:27-08-2019 52 ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ /2018-19/555A ದಿನಾಂಕ:27-08-2019
53 ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ /2017-18/960 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020 54 ಡೋಮನಾಳ & ಮಂಕಣಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಡೋಮನಾಳ & ಮಂಕಣಿ/2018-19/961 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020
55 ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಚೌಡಾಪೂರ/2018-19/964 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020 56 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೇವೂರ/2018-19/966 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020
57 ತಿಮ್ಮಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ತಿಮ್ಮಪೂರ/2018-19/970 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020 58 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಇಂಗಳಗಿ/2020-21 ದಿನಾಂಕ:06-10-2020
59 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ತಿಮ್ಮಾಪೂರ/2019-20/678 ದಿನಾಂಕ:06-03-2021 60 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೇವೂರ/2019-20/685 ದಿನಾಂಕ: – -2021, ಬೇವೂರ ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೇವೂರ/2020-21/699
61 ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಚೌಡಾಪೂರ/2019-20/572 ದಿನಾಂಕ:19-01-2021 62 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ/2019-20/605 ದಿನಾಂಕ:02-02-2021
63 ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕೆರೂರ/2020-21/613 ದಿನಾಂಕ: -02-2021 ಭಾಗ-2 64 ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕೆರೂರ/2020-21/613 ದಿನಾಂಕ: -02-2021 ಭಾಗ-1
65 ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ/2021-22/85 ದಿನಾಂಕ:23-06-2021 66 ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕಲಾದಗಿ/2019-20/87 ದಿನಾಂಕ: 23-06-2021
67 ಶಾರದಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಶಾರದಾಳ/2021-22/123 ದಿನಾಂಕ:08-07-2021 68