ಮುಚ್ಚಿ

ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(2)

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬಂದಕೇರಿ 2 ನೀರಬೂದಿಹಾಳ
3 ಜಲಗೇರಿ 4 ಯರಗೊಪ್ಪ ಇನಾಂ
5 ನೀರಬೂದಿಹಾಳ 6 ಸಾಗನೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಸಾಗನೂರ/2017-18/408 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019
7 ನರೇನೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ನರೇನೂರ/2017-18/409 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019 8 ಯರಗೊಪ್ಪ (ಇ) ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಯರಗೊಪ್ಪ(ಇ)/2017-18/410 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019
9 ಮಾಳಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಮಾಳಗಿ/2017-18/411 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019 10 ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕೆರೂರ/2017-18/551 ದಿನಾಂಕ:27-08-2019
11 ಹುಲಸಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಹುಲಸಗೇರಿ /2017-18/557A ದಿನಾಂಕ:26-08-2019 12 ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ/2019-20/698 ದಿನಾಂಕ:04-11-2019
13 ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ /2017-18/699 ದಿನಾಂಕ:04-11-2019 14 ಅಗಸನಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಅಗಸನಕೊಪ್ಪ /2017-18/700 ದಿನಾಂಕ:05-10-2019
15 ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ /2018-19/850 ದಿನಾಂಕ:30-11-2019 16 ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ/2018-19/853 ದಿನಾಂಕ:30-11-2019
17 ಹೂಲಗೇರಿ & ಯರಗೊಪ್ಪ ಇನಾಂ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಹೂಲಗೇರಿ & ಯರಗೊಪ್ಪ ಇನಾಂ/2018-19/973 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020 18 ಬಂದಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬಂದಗೇರಿ/2018-19/975 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020
19 ಕಡಪಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕಡಪಟ್ಟಿ/2021-22/173 ದಿನಾಂಕ:29-07-2021 20 ಯರಗೊಪ್ಪ(ಇ) ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಯರಗೊಪ್ಪ(ಇ)/2021-22/222 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಮಾಳಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಮಾಳಗಿ/2021-22/202 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021