ಮುಚ್ಚಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ -587103
ದೂರವಾಣಿ::08354-235091(ಕ)
ಇ-ಮೇಲ್:dc[dot]bagalkot07@gmail[dot]com

ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ -587103
ದೂರವಾಣಿ::08354-235093(ಕ)
ಇ-ಮೇಲ್:dc[dot]bagalkot07@gmail[dot]com