ಮುಚ್ಚಿ

ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 Suladagudda 2 ವನಲಗುಡ್ಡ
3 ಪರಾಪೂರ 4 Kotigudda Meeyapur
5 ಬಿ ಗಣೇಕಲ್ 6 ಊಟಿ
7 ಯರಡೊಣಾ 8 ಅರಷಣಗಿ
9 ಕಂಬದಾಳ 10 ಜೋಳದಹೆಡಗಿ 8 ರಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ
11 ಜೋಳದಹೆಡಗಿ 12 Parapur Karadigudda
13 Vagadambali 14 Vengalapur
15 ಗಲಗ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಗಲಗ/ಸಿಆರ್-28/2017-18/940 ದಿನಾಂಕ: 27-03-2019 16 ಪಿಲಕಲ, ಹೇಮನುರ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಪಿಲಕಲ, ಹೇಮನುರ/ಸಿಆರ್-05/2018-19/3 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019
17 ರಾಮದರ್ಗ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ರಾಮದುರ್ಗ/ಸಿಆರ್-09/2017-18/3 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019 18 ಶಾಖಾಪೂರ, ಆಲದತ್ತಿ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಸಿಆರ್-15/2018-19/965 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019
19 ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ/ಸಿಆರ್-26/2018-19/965 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019 20 ಮಸೀದಪೂರ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಮಸೀದಪೂರ/ಸಿಆರ್-43/2018-19/3 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019
21 ನೀಲಗಲ್ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ನೀಲಗಲ್ /ಸಿಆರ್-45/2018-19/3 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019 22 ಖಾನಾಪೂರ, ಗಬ್ಬೂರ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಖಾನಾಪೂರ ಗಬ್ಬೂರ/ಸಿಆರ್-47/2018-19/965 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019
23 ಹಂಚನಾಳ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಹಂಚನಾಳ/ಸಿಆರ್-53/2018-19/965 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019