ಮುಚ್ಚಿ

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಚಿಕ್ಕಲಕಿ 2 ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಪು.ಕೇ