ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

 

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲೇಬಲ್
ಮೌಲ್ಯ
ಪ್ರದೇಶ 6,583 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ
ಕಂದಾಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 198
ಪುರಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 15
ಭಾಷೆಗಳು 5
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 18,90,826
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 638
ಸಾಕ್ಷರತೆ ದರ 68.82%
ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ 22