ಮುಚ್ಚಿ

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವರಗಳು
ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು
ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪುರುಷ ಮತದಾರರು
ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು
ಇತರ ಮತದಾರರು
ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು
19 ಮುಧೋಳ 208
95564
96168
3
191735
20 ತೇರದಾಳ 232
108789
107186
7
215982
21 ಜಮಖಂಡಿ 226
99195
98063
3
197261
22 ಬೀಳಗಿ 260
107910
108615
28
216553
23 ಬದಾಮಿ 255
107074
105098
15
212187
24 ಬಾಗಲಕೋಟ 260
113791
113971
17
227779
25 ಹುನಗುಂದ 253
106698
107644
10
214352
  ಒಟ್ಟು 1694
739021
736745
83
1475849