ಮುಚ್ಚಿ

ಇ-ಸೇವೆಗಳ ಸಮ್ಮತಿಗಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್

ವಿವರಣೆಗಳು ಜಾಲತಾಣಗಳು
ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ www.bhoomi.karnataka.gov.in
ಕಾಗದ ರಹಿತ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು www.nadakacheri.karnataka.gov.in
ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು www.sakala.kar.nic.in
ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವರಗಳು/ವರದಿಗಳು www.ahara.kar.nic.in/fcsstat
ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ  ದಾಸ್ತಾನು ಎತ್ತುವಳಿ www.kfcsc.kar.nic.in/nhome.aspx
ಚುಣಾವಣೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ www.ceokarnataka.kar.nic.in/
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು www.ceokarnataka.kar.nic.in/vernacularSearch_New1.aspx
ಆಧಾರ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ www.eaadhaar.uidai.gov.in
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವ್ರದ್ಧಿ ವರದಿಗಳು http://panchatantra.kar.nic.in/stat/
ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ವರದಿಗಳು http://panchatantra.kar.nic.in/stat/Default2.aspx
ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ಕೆಲಸಗಳ ವಿವರಗಳು http://gsk.kar.nic.in/
ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಗ್ವಾ ಪಂ. ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಟುಗಳ ವಿವರಗಳು http://164.100.80.97/eswathu
ಸರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ http://www.schooleducation.kar.nic.in/
ರೈತಮಿತ್ರ http://www.raitamitra.kar.nic.in
ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಸ್ತಾನು ವಿವರಗಳು http://www.farmer.gov.in
ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ http://sw.kar.nic.in/scholarship_page
ರಾಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗು  http://www.scholorships.gov.in
ಎಲೆಟ್ಟಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ https://ksei.gov.in/eisoft