ಮುಚ್ಚಿ

ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಈ ಇಲಾಖೆ ಆರ್.ಸಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಆರ್.ಸಿ ಮೆಂಬರ್ವೈಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಎಪಿಎಲ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಏಣಿಕೆ , ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಅರ್ಜಿಯ ಏಣಿಕೆ (2018), ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.