ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಥಣಿ – ಕಲಂ 31ರಡಿ ಪು&ಪು ಐತೀರ್ಪು ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಖವಟಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-63/2016-17/147 ದಿನಾಂಕ:04-03-2022 2