ಮುಚ್ಚಿ

ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(2)

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ವಾರ್ಡ ನಂ 1 2 ವಾರ್ಡ ನಂ 1 2 8 9
3 ವಾರ್ಡ ನಂ 02 4 ವಾರ್ಡ ನಂ 2
5 ವಾರ್ಡ ನಂ 3 6 ವಾರ್ಡ ನಂ 6
7 ವಾರ್ಡ ನಂ 7 8 ವಾರ್ಡ ನಂ 8
9 ವಾರ್ಡ ನಂ 9 10 ವಾರ್ಡ ನಂ 10
11 ವಾರ್ಡ ನಂ 11 12.1 ವಾರ್ಡ ನಂ:10 ಸಂ:ಪುಅ/ಬಾಪಅಪ್ರಾ/ಸಿಆರ್ – /2020-21/4727 ಭಾಗ-1 ದಿನಾಂಕ:21-01-2021
12.2 ವಾರ್ಡ ನಂ:10 ಸಂ:ಪುಅ/ಬಾಪಅಪ್ರಾ/ಸಿಆರ್ – /2020-21/4727 ಭಾಗ-2 ದಿನಾಂಕ:21-01-2021 13 ಮುಚಖಂಡಿ ಸಂ:ಪುಅ/ಬಾಪಅಪ್ರಾ/ಸಿಆರ್ – /2020-21/4727 ದಿನಾಂಕ:21-01-2021
14 ನವನಗರ ಯೂನಿಟ್-3 ರಸ್ತೆ ಸಂ:ಪುಅ/ಬಾಪಅಪ್ರಾ/ಸಿಆರ್/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 15 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಪುಅ/ಬಾಪಅಪ್ರಾ/ಸಿಆರ್/2020-21/5617 ದಿನಾಂಕ:08-03-2021, ಕೇಸನೂರ ಸಂ:ಪುಅ/ಬಾಪಅಪ್ರಾ/ಸಿಆರ್/2020-21/5630 ದಿನಾಂಕ:08-03-2021
16 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಪುಅ/ಬಾಪಅಪ್ರಾ/ಸಿಆರ್/2020-21/5618 ದಿನಾಂಕ:08-03-2021, ಕೇಸನೂರ ಸಂ:ಪುಅ/ಬಾಪಅಪ್ರಾ/ಸಿಆರ್/2020-21/5640 ದಿನಾಂಕ:08-03-2021 17 ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅ/ಬಾಪಅಪ್ರಾ/ಸಿಆರ್/2020-21/705 ದಿನಾಂಕ:28-06-2021