ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -> ಬಾಗಲಕೋಟ

ವಿಜಾಪೂರ -> ಬಾಗಲಕೋಟ

ಬೆಳಗಾವಿ -> ಬಾಗಲಕೋಟ

ಬೆಂಗಳೂರು -> ಬಾಗಲಕೋಟ