ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು
ಚಿತ್ರ ವಿವರ
C C Patil

ಶ್ರೀ. ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್

ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು