ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2019

VA ಅಧಿಸೂಚನೆ 14/11/2019
ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 14/11/2019
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ರಮಗಳು 14/11/2019
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ರಮಗಳು
ಗಮನಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11-11-2019 ರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5: 30 ರ ಒಳಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಕಚೇರಿಯ ಆವಕ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ VA ಪರಿಶೀಲನೆ 2019 – ಹಾಜರಾತಿ ವಿವರಗಳು
ಪ್ರಕಟಣೆ– 17/08/2019 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ – ಕಟ್ ಆಫ್ ವಿವರ
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ – ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ
ಪ.ಜಾ. ವರ್ಗ – ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ
ಪ.ಪಂ. ವರ್ಗ – ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರವರ್ಗ -I – ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ
2 ಎ ವರ್ಗ – ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ
2 ಬಿ ವರ್ಗ – ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ
3 ಎ ವರ್ಗ – ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ
3 ಬಿ ವರ್ಗ – ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ
ಅಸಹಜ ಅಂಕಗಳ ಗುರುತುಗಳಿಂದಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 08354-235092 / ಇಮೇಲ್: bgkva2019@gmail.com                                                                                      14/11/2019 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ