Deputy Commissioner and Chairman,Village Accountant Recruitment Authority Bagalkot

 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಹಾಗಅಧ್ಯಕ್ಷರಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,ಬಾಗಲಕೋಟ.

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

    Notification Dated 19/12/2009

Provisional Selection List

v     Provisionally Selected and Waiting List Candidates have to come for Verification withoriginal documents on 15-12-2009 at 11 AM in DC Office, Navanagar, Bagalkot

v     Bank Payment Receipt is must. Non submission of Payment Receipt, application will be rejected from the selection procedure.

v     Objections, if any can be filed in the Deputy Commissionerís Office Bagalkot, before 14th December 2009 evening 5.30 PM.

v     Produce Photo Identity Proof (List of valid proofs given in instructions) at the time of verification.

 

Waiting List (1:3)

Cut Off Percentage

Rejected Applications List

Instructions

Objections Form

v     ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕಪಟ್ಟಿ ಹಾಗಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 15-12-2009 ರಂದಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಘಂಟೆಗಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

v     ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ಚಲನಹಾಜರುಪಡೆಸತಕ್ಕದ್ದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನಆಯ್ಕಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದ..

v     ತಕರಾರಅರ್ಜಿಗಳನ್ನಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ,ಇವರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14-12-2009 ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ರ ಒಳಗಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

v     ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನಪರಿಶೀಲನಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು.