ವಿಷಯ ಸೂಚಿ               INDEX                      2014-15
ಕ್ರ.ಸಂ.
Sl.No.
ಪರಿವಿಡಿ/ CHAPTER
1

ಸಾಮಾನ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿ

General Information 
2 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಜನಗಣತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು
Area and Population and Census Data 
3 ಮಳ / Rainfall
4 ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕ / Agriculture and Horticulture
5 ಪಶುಪಾಲನೆಮತ್ತುಪಶುವೈದ್ಯಸೇವೆಗಳು /
Animal Husbandry & Veternary Services
6 ಕೈಗಾರಿಕೆ / Industries
7 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ / Banks  
8 ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ
Co-operation and Agricultural   Marketing
9 ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಪರ್ಕಗಳು / Transpot and Communication
10 ಶಿಕ್ಷಣ / Education
11 ಆರೋಗ್ಯ / Health
12 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ /
Woman and Child  Development
13 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ /
Rural Development and Panchayat Raj
14 ವಸತಿ /Housing
15 ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ / Electric Energy
16 sಸಾಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ / Social Welfare
17 ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ / Miscellaneous
18 ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು /  Indicators relating to CCDI