ಅರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ಫಾರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ವಾಸಸ್ಥಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳು - 2016 (ಗ್ರಾಮೀಣ)
ಫಾರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳು - 2016 (ನಗರ)
ಫಾರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳು - 2016 (ನಗರ)