ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಕ್ಷೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಮೂಧೋಳ 

ಜಮಖಂಡಿ   

ಬೀಳಗಿ 

         ಬದಾಮಿ  d         

        ಬಾಗಲಕೋಟ          

ಹುನಗುಂದ