ತಹಶೀಲ್ದಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆದೇಶಗಳು

TAHASILDAR'S COURT CASE ORDERS

 

ತಿಂಗಳು / Month

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹುನಗುಂದ / Tahasildar Court Hungund
ನವೆಂಬರ್ / November 2016 RTS_CR_06_16.17
RTS_CR_24_15.16
RTS_CR_24_16.17
RTS_CR_29_15.16
  RTS_CR_29_16.17
  RTS_CR_30_16.17
RTS_CR_31_16.17
RTS_DCR_34_16.17
ಅಕ್ಟೋಬರ್ / October 2016 RTS_CR_01_16.17
RTS_CR_08_16.17
RTS_CR_14.16.17
RTS_CR_22_16.17