ತಹಶೀಲ್ದಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆದೇಶಗಳು

TAHASILDAR'S COURT CASE ORDERS

 

ತಿಂಗಳು / Month

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟ/ Tahasildar Court Bagalkot 
ನವೆಂಬರ್ / November 2016   RTS CR NO,34_2016-17
RTS CR NO,36_2016-17
  RTS CR NO,37_2016-17
RTS CR NO,44_2016-17
RTS CR NO,47_2016-17
RTS CR NO,74_2016-17
RTS CR NO,84_2016-17
RTS CR NO,95_2016-17
RTS CR NO,96_2016-17
RTS CR NO,97_2016-17
RTS CR NO,98_2016-17
RTS CR NO,99_2016-17
RTS CR NO,102_2016-17