ತಹಶೀಲ್ದಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆದೇಶಗಳು

TAHASILDAR'S COURT CASE ORDERS

 

ತಿಂಗಳು / Month

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬದಾಮಿ / Tahasildar Court Badami
ನವೆಂಬರ್ / November 2016 RTS_CR_07_15.16
RTS_CR_20_15.16
RTS_CR_37_15.16
RTS_CR_48_15.16