ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆದೇಶಗಳು

DEPUTY COMMISSIONER'S COURT FOOD DEPARTMENT CASE ORDERS

 

ತಿಂಗಳು / Month

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ / DEPUTY COMMISSIONER'S COURT FOOD DEPARTMENT
ಜನವರಿ / January 2017

Food-FPS-cr-71-2016-17
Food-K.oil-cr-114-2016-17
Food-K.oil-cr-115-2016-17
Food-K.oil-cr-116-2016-17
Food-K.oil-cr-117-2016-17
Food-K.oil-cr-118-2016-17
Food-K.oil-cr-119-2016-17
Food-K.oil-cr-120-2016-17
Food-K.oil-cr-121-2016-17
Food-K.oil-cr-122-2016-17
Food-K.oil-cr-123-2016-17
Food-K.oil-cr-124-2016-17
Food-K.oil-cr-125-2016-17
Food-K.oil-cr-126-2016-17
Food-K.oil-cr-127-2016-17
Food-K.oil-cr-128-2016-17
Food-K.oil-cr-129-2016-17
Food-K.oil-cr-131-2016-17
Food-K.oil-cr-132-2016-17
Food-K.oil-cr-133-2016-17
Food-K.oil-cr-134-2016-17
Food-K.oil-cr-135-2016-17