ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆದೇಶಗಳು

ASSISTANT COMMISSIONER'S COURT CASE ORDERS

 

ತಿಂಗಳು / Month

ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟ / Assistant Commissioner's Court Bagalkot

ಡಿಸೆಂಬರ್ / December 2016 RTS_AP_38_13_14
RTS_AP_61_15_16
ನವೆಂಬರ್ / November 2016

RTS_AP_4_14_15
RTS_AP_11_13_14
RTS_AP_11_15_16
RTS_AP_25_13_14
RTS_AP_31_16_17
RTS_AP_33_13_14
RTS_AP_33_14_15
RTS_AP_35_15_16
RTS_AP_38_15_16
RTS_AP_62_14_15
RTS_AP_70_14_15
RTS_AP_73_15_16
RTS_AP_78_15_16
RTS_AP_102_12_13
RTS_AP_110_13_14
RTS_AP_126_13_14
RTS_AP_144_13_14
RTS_AP_47_16-17
RTS_AP_57_13-14
RTS_AP_57_14-15
ಅಕ್ಟೋಬರ್ / October 2016 RTS_AP_40_15_16
RTS_AP_41_14_15
RTS_AP_95_15_16
RTS_AP_129_13_14