ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆದೇಶಗಳು

ASSISTANT COMMISSIONER'S COURT CASE ORDERS

 

ತಿಂಗಳು / Month

ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಮಖಂಡಿ / Assistant Commissioner's Court Jamkhandi
ಅಕ್ಟೋಬರ್ / October 2016 RTS_AP_08_15.16
RTS_AP_13_15.16
RTS_AP_14_15.16
RTS_AP_20_15.16
RTS_AP_28_15.16
RTS_AP_33_13.14
RTS_AP_39_15.16
RTS_AP_40_15.16
RTS_AP_41_15.16
RTS_AP_42_15.16
RTS_AP_43_15.16
RTS_AP_45_15.16
RTS_AP_46_13.14
RTS_AP_47_15.16
RTS_AP_48_14.15
RTS_AP_50_15.16
RTS_AP_50A_15.16
RTS_AP_52_15.16
RTS_AP_53_15.16
RTS_AP_54_15.16
RTS_AP_59_14.15
RTS_AP_62_15.16
RTS_AP_63_15.16
RTS_AP_67_13.14
RTS_AP_69_14.15
RTS_AP_69_15.16
RTS_AP_70_14.15
RTS_AP_72_15.16
RTS_AP_80_14.15
RTS_AP_82_14.15
RTS_AP_91_15.16
RTS_AP_106_15.16
RTS_AP_107_15.16
RTS_AP_108_14.15
RTS_AP_113_14.15