ƣ
Ug ܽAi AU wP Zģu-2018
vUmU g
P.A Ug ܽAi AAi ɸg q AS v ɸg vUm AS v ɸg
1 2 3 4
1 gP-n 1 33-ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 1 ರ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಬನಹಟ್ಟಿ
2 gP-n 1 34-ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 1 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಬನಹಟ್ಟಿ
3 gP-n 2 35-ಎಸ್.ಆರ್.ಎ. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೋಣೆ ಬನಹಟ್ಟಿ
4 gP-n 2 36-ಎಸ್.ಆರ್.ಎ. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಬನಹಟ್ಟಿ
5 gP-n 3 54-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೋಟದ ಶಾಲೆ ಬನಹಟ್ಟಿ
6 gP-n 3 55-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೋಟದ ಶಾಲೆ ಬನಹಟ್ಟಿ
7 gP-n 3 56-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೋಟದ ಶಾಲೆ ಬನಹಟ್ಟಿ
8 gP-n 4 37-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ ಬನಹಟ್ಟಿ
9 gP-n 4 38-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ 3 ನೇ ಕೋಣೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ ಬನಹಟ್ಟಿ
10 gP-n 5 29-ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಬನಹಟ್ಟಿ
11 gP-n 5 30-ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಬನಹಟ್ಟಿ
12 gP-n 6 27-ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಬನಹಟ್ಟಿ
13 gP-n 6 28-ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಬನಹಟ್ಟಿ
14 gP-n 7 25-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬನಹಟ್ಟಿ
15 gP-n 7 26-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬನಹಟ್ಟಿ
16 gP-n 8 23-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬನಹಟ್ಟಿ
17 gP-n 8 24-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬನಹಟ್ಟಿ
18 gP-n 9 17-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಬನಹಟ್ಟಿ
19 gP-n 9 18-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಬನಹಟ್ಟಿ
20 gP-n 10 15-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಬನಹಟ್ಟಿ
21 gP-n 10 16-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಬನಹಟ್ಟಿ
22 gP-n 11 6-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಎಚ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಲನಿ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಬನಹಟ್ಟಿ
23 gP-n 11 7-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಎಚ್.ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಲನಿ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಬನಹಟ್ಟಿ
24 gP-n 12 1-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬನಹಟ್ಟಿ
25 gP-n 12 2-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಬನಹಟ್ಟಿ
26 gP-n 12 3-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಬನಹಟ್ಟಿ
27 gP-n 13 21-ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ಬನಹಟ್ಟಿ
28 gP-n 13 22-ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ಬನಹಟ್ಟಿ
29 gP-n 14 31-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ, ಬನಹಟ್ಟಿ
30 gP-n 14 32-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಬನಹಟ್ಟಿ
31 gP-n 15 19-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬನಹಟ್ಟಿ
32 gP-n 15 20-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬನಹಟ್ಟಿ
33 gP-n 16 4-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಬನಹಟ್ಟಿ
34 gP-n 16 5-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಬನಹಟ್ಟಿ
35 gP-n 17 41-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ನಂ. 1 ರಬಕವಿ
36 gP-n 17 42-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ರಬಕವಿ
37 gP-n 18 8-ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ರಬಕವಿ
38 gP-n 18 9-ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ರಬಕವಿ
39 gP-n 19 10-ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ರಬಕವಿ
40 gP-n 19 11-ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ರಬಕವಿ
41 gP-n 19 12-ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ರಬಕವಿ
42 gP-n 20 13-ಎಂ.ವಿ. ಪಟ್ಟಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ರಬಕವಿ
43 gP-n 20 14-ಎಂ.ವಿ. ಪಟ್ಟಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೋಣೆ ರಬಕವಿ
44 gP-n 21 43-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಗ್ಗ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ರಬಕವಿ
45 gP-n 21 44-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಗ್ಗ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ರಬಕವಿ
46 gP-n 21 45-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಗ್ಗ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ರಬಕವಿ
47 gP-n 22 46-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ರಬಕವಿ
48 gP-n 22 47-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ರಬಕವಿ
49 gP-n 23 48-ಎಂ.ವಿ. ಪಟ್ಟಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ರಬಕವಿ
50 gP-n 23 49-ಎಂ.ವಿ. ಪಟ್ಟಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ರಬಕವಿ
51 gP-n 24 57-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ರಬಕವಿ
52 gP-n 24 58-ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಹಿಂದಿನ ಕೋಣೆ, ರಬಕವಿ
53 gP-n 25 59-ಶ್ರೀ. ಗುರುದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ರಬಕವಿ
54 gP-n 25 60-ಶ್ರೀ. ಗುರುದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ರಬಕವಿ
55 gP-n 26 61-ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಹೊಸೂರ
56 gP-n 26 62-ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಹೊಸೂರ
57 gP-n 27 63-ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ಹೊಸೂರ
58 gP-n 27 64-ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸೂರ
59 gP-n 27 65-ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ 2 ನೇ ಕೋಣೆ, ಹೊಸೂರ
60 gP-n 28 66-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ ಹೊಸೂರ
61 gP-n 28 66A-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ ಹೊಸೂರ
62 gP-n 29 39-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಪೂರ
63 gP-n 29 40-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಪೂರ
64 gP-n 30 50-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ರಾಮಪೂರ
65 gP-n 30 51-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ರಾಮಪೂರ
65 gP-n 31 52-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸ್ಲಂ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ರಾಮಪೂರ
66 gP-n 31 53-ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸ್ಲಂ ಏರಿಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ರಾಮಪೂರ