ƣ
Ug ܽAi AU wP Zģu-2018
vUmU g.
ಅ.ನಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು    
ರಿಂದ ವರೆಗೆ
1 2 3 4    
1 Ugs zsü 1 ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊಠಡಿ 1 ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊಠಡಿ 1 796
2 Ugs zsü 1 ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊಠಡಿ 2 ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊಠಡಿ 797 1760
3 Ugs zsü 2 ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣದ ಮದ್ಯಭಾಗ ಕೋಣೆ 3 ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣದ ಮದ್ಯಭಾಗ ಕೋಣೆ 1 880
4 Ugs zsü 2 ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋಣೆ ಹೊಂದಿರುವುದು 4 ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋಣೆ ಹೊಂದಿರುವುದು 881 1761
5 Ugs zsü 3 ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮದ್ಯಭಾಗ 5 ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮದ್ಯಭಾಗ 1 743
6 Ugs zsü 3 ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮುದೋಳ 6 ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮುದೋಳ 744 1486
7 Ugs zsü 4 ಸರಕಾರಿ ರನ್ನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-04 ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 7 ಸರಕಾರಿ ರನ್ನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-04 ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 1 862  
8 Ugs zsü 4 ಸರಕಾರಿ ರನ್ನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-01 ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 8 ಸರಕಾರಿ ರನ್ನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-01 ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 863 1724
9 Ugs zsü 5 ತಾಲೂಕಾ ಕಛೇರಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ 9 ತಾಲೂಕಾ ಕಛೇರಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ 1 775  
10 Ugs zsü 5 ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಧೋಳ 10 ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಧೋಳ 776 1543
11 Ugs zsü 6 ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಟಿಡಿಬಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 11 ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಟಿಡಿಬಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 1 1255
12 Ugs zsü 6 ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಟಿಡಿಬಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 12 ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಟಿಡಿಬಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 1256 2513
13 Ugs zsü 7 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಧೋಳ 13 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಧೋಳ 1 893  
14 Ugs zsü 7 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಧೋಳ 14 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಧೋಳ 894 1786
15 Ugs zsü 8 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೆ ಇ ಬಿ ಹತ್ತಿರ 15 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೆ ಇ ಬಿ ಹತ್ತಿರ 1 1009
16 Ugs zsü 9 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ.1 16 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ.1 1 876
17 Ugs zsü 10 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ.2 17 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ.2 1 1357
18 Ugs zsü 11 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಮುಧೋಳ 18 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಮುಧೋಳ 1 948
19 Ugs zsü 11 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಮುಧೋಳ 19 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಮುಧೋಳ 949 1897
20 Ugs zsü 12 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮುಧೋಳ 20 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮುಧೋಳ 1 771
21 Ugs zsü 12 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 21 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 772 772
22 Ugs zsü 13 ಸರಕಾರಿ ರನ್ನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 22 ಸರಕಾರಿ ರನ್ನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 1 1162
23 Ugs zsü 14 ಆರ್ ಎಂ ಜಿ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.8 ಮುಧೋಳ 23 ಆರ್ ಎಂ ಜಿ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.8 ಮುಧೋಳ 1 834
24 Ugs zsü 14 ಆರ್ ಎಂ ಜಿ ಕಾಲೇಜ ಮುಧೋಳ 24 ಆರ್ ಎಂ ಜಿ ಕಾಲೇಜ ಮುಧೋಳ 835 1662
25 Ugs zsü 15 ಆರ್ ಎಂ ಜಿ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಮುಧೋಳ 25 ಆರ್ ಎಂ ಜಿ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಮುಧೋಳ 1 1110
26 Ugs zsü 15 ಆರ್ ಎಂ ಜಿ ಕಾಲೇಜ ಮುಧೋಳ 26 ಆರ್ ಎಂ ಜಿ ಕಾಲೇಜ ಮುಧೋಳ 1111 2220
27 Ugs zsü 16 ಎಸ್.ಆರ್.ಕಂಠಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೈರುತೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಮುಧೋಳ 27 ಎಸ್.ಆರ್.ಕಂಠಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೈರುತೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಮುಧೋಳ 1 1051
28 Ugs zsü 16 ಎಸ್ ಆರ್.ಕಂಠಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಜುವಿನ ಕೋಣೆ ನಂ-01 ಮುಧೋಳ 28 ಎಸ್ ಆರ್.ಕಂಠಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಜುವಿನ ಕೋಣೆ ನಂ-01 ಮುಧೋಳ 1052 2101
29 Ugs zsü 17 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 29 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 1 1298
30 Ugs zsü 18 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ 30 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ 1 855
31 Ugs zsü 18 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹೆಳೆದು ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ 31 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹೆಳೆದು ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ 856 1702
32 Ugs zsü 19 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಭವನ ಮುಧೋಳ 32 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಭವನ ಮುಧೋಳ 1 836
33 Ugs zsü 19 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ 33 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ 837 1673
34 Ugs zsü 20 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ 34 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ 1 964
35 Ugs zsü 20 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-02 ಮುಧೋಳ 35 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-02 ಮುಧೋಳ 965 #REF!
36 Ugs zsü 21 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಮುಧೋಳ 36 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಮುಧೋಳ 1 745
37 Ugs zsü 21 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಮುಧೋಳ 37 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಮುಧೋಳ 746 1485
38 Ugs zsü 22 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಜನತಾಪ್ಲಾಟ ಮುಧೋಳ 38 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಜನತಾಪ್ಲಾಟ ಮುಧೋಳ 1 1229
39 Ugs zsü 23 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಧೋಳ ಉತ್ತರ ಭಾಗದು ಮುಧೋಳ 39 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಧೋಳ ಉತ್ತರ ಭಾಗದು ಮುಧೋಳ 1 706
40 Ugs zsü 23 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಧೋಳ ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗದು ಮುಧೋಳ 40 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಧೋಳ ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗದು ಮುಧೋಳ 707 1408
41 Ugs zsü 24 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ ಬಸ ನಿಲ್ದಾನ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳ 41 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ ಬಸ ನಿಲ್ದಾನ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳ 1 791
42 Ugs zsü 24 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ ಬಸ ನಿಲ್ದಾನ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳ 42 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ ಬಸ ನಿಲ್ದಾನ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳ 792 1582
43 Ugs zsü 25 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-01 ಮುಧೋಳ 43 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-01 ಮುಧೋಳ 1 713
44 Ugs zsü 25 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-02 ಮುಧೋಳ 44 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-02 ಮುಧೋಳ 714 1427
45 Ugs zsü 26 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-03 ಮುಧೋಳ 45 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-03 ಮುಧೋಳ 1 836
46 Ugs zsü 26 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-04 ಮುಧೋಳ 46 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-04 ಮುಧೋಳ 837 1667
47 Ugs zsü 27 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಜಾತಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳ 47 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಜಾತಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳ 1 1048
48 Ugs zsü 27 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಜಾತಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳ 48 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಜಾತಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳ 1049 2096
49 Ugs zsü 28 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜೈಹಿಂದ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 49 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜೈಹಿಂದ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ 1 1175
50 Ugs zsü 29 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳ 50 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳ 1 1399
51 Ugs zsü 30 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮದ್ಯಭಾಗ ಮುಧೋಳ 51 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮದ್ಯಭಾಗ ಮುಧೋಳ 1 1198
52 Ugs zsü 31 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಮುಧೋಳ 52 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಮುಧೋಳ 1 985
53 Ugs zsü 31 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳ 53 ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳ 986 1970