ƣ
Ug ܽAi AU wP Zģu-2018
vUmU g.
ಅ.ನಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು
1 2 3 4
1 gs ĺAUg 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
2 gs ĺAUg 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
3 gs ĺAUg 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಒ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಒ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
4 gs ĺAUg 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಒ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಒ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
5 gs ĺAUg 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಒ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಒ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
6 gs ĺAUg 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಗರ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 6 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಗರ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
7 gs ĺAUg 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಗರ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 7 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಗರ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
8 gs ĺAUg 6 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಗರ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಗರ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
9 gs ĺAUg 7 ಕೆಎಲ್ಇ ಪಿಯು. ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 9 ಕೆಎಲ್ಇ ಪಿಯು. ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
10 gs ĺAUg 7 ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಪ್ಲಾಟ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 10 ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಪ್ಲಾಟ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
11 gs ĺAUg 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
12 gs ĺAUg 9 ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ 12 ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ
13 gs ĺAUg 9 ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ 13 ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ
14 gs ĺAUg 10 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 14 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
15 gs ĺAUg 10 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 15 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
16 gs ĺAUg 11 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 16 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
17 gs ĺAUg 11 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 17 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
18 gs ĺAUg 12 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 18 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
19 gs ĺAUg 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಮಡ್ಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 19 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಮಡ್ಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
20 gs ĺAUg 14 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಮಡ್ಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 20 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಮಡ್ಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
21 gs ĺAUg 15 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಇಬಿ ಕಾಲನಿ (ಡಚ್ ಕಾಲನಿ)ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 21 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಇಬಿ ಕಾಲನಿ (ಡಚ್ ಕಾಲನಿ)ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
22 gs ĺAUg 16 ಜಿಎಲ್ಬಿಸಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 22 ಜಿಎಲ್ಬಿಸಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
23 gs ĺAUg 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುದ್ನಿ ಪಿಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 23 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುದ್ನಿ ಪಿಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
24 gs ĺAUg 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುದ್ನಿ ಪಿಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 24 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುದ್ನಿ ಪಿಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
25 gs ĺAUg 18 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುದ್ನಿ ಪಿಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೋಣೆ 25 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುದ್ನಿ ಪಿಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೋಣೆ
26 gs ĺAUg 19 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ 26 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ
27 gs ĺAUg 19 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ 27 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ
28 gs ĺAUg 20 ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ 28 ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ
29 gs ĺAUg 20 ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ 29 ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ
30 gs ĺAUg 21 ಶ್ರೀ ಬಸವಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 30 ಶ್ರೀ ಬಸವಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
31 gs ĺAUg 21 ಶ್ರೀ ಬಸವಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 31 ಶ್ರೀ ಬಸವಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
32 gs ĺAUg 22 ಶ್ರೀ ಬಸವಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 32 ಶ್ರೀ ಬಸವಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
33 gs ĺAUg 22 ಶ್ರೀ ಬಸವಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 33 ಶ್ರೀ ಬಸವಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ
34 gs ĺAUg 23 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪಡ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ 34 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪಡ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಣ ಕೋಣೆ