ವಿಷಯ ಸೂಚಿ               INDEX                      2012-13
ಕ್ರ.ಸಂ.
Sl.No.
ಪರಿವಿಡಿ/ CHAPTER
1 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಜನಗಣತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು
Area and Population and Census Data 
2 ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು
Food and Civil Supplies
3 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ                
Karnataka Power Transmission Corporation Limited
4 ಮಳ / Rainfall
5 ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕ / Agriculture and Horticulture
6 ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವೆಗಳು /
Animal Husbandry & Veternary Services
7 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / Fisheries
8 ಕೈಗಾರಿಕ/ Industries
9 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ / Banks  
10 ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ
Co-operation and Agricultural   Marketing
11 ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು /Transport and Communication
12 ಶಿಕ್ಷಣ / Education
13 ಆರೋಗ್ಯ / Health
14
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು / Students Hostels
15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳ / Students Scholarship
16 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ /
Woman and Child  Development
17 ಯುವಜನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡ / Youth Services and Sports
18 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ /
Rural Development and Panchayat Raj
19 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
Programme of Revenue Department
20 ವಸತಿ /Housing
21 ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ / Miscellaneous
22 35 ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು / 35 Indicators relating to CCDI