ವಿಷಯ ಸೂಚಿ               INDEX                      2011-12
ಕ್ರ.ಸಂ.
Sl.No.
ಪರಿವಿಡಿ/ CHAPTER ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ Page No.
1 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಜನಗಣತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು 1-43.
Area and Population and Census Data 
2 ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು 44-45
Food and Civil Supplies
3 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ                
Karnataka Power Transmission Corporation Limited
46-47
4 ಮಳ / Rainfall 48-50
5 ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ / Agriculture and Horticulture 51-102
6 ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವೆಗಳು /
Animal Husbandry & Veternary Services
103-106
7 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ / Fisheries 107
8 ಕೈಗಾರಿಕೆ / Industries 108-115
9 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ / Banks   116-117
10 ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ 118-124
Co-operation and Agricultural   Marketing
11 ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು /Transport and Communication 125-131
12 ಶಿಕ್ಷಣ / Education 132-147
13 ಆರೋಗ್ಯ / Health 148-155
14
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು / Students Hostels
156-162
15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು / Students Scholarship 163
16 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ / 164-167
Woman and Child  Development
17 ಯುವಜನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ / Youth Services and Sports 168
18 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ / 169-174
Rural Development and Panchayat Raj
19 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 175-182
Programme of Revenue Department
20 ವಸತಿ /Housing 183-189
21 ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು / Miscellaneous 190-203
22 35 ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು / 35 Indicators relating to CCDI  204-215