ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ - ಕನ್ನಡ
 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ - ಪರಿಚಯ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ - ಅಧ್ಯಾಯ -1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ - ಅಧ್ಯಾಯ -2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ - ಅಧ್ಯಾಯ -3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ - ಅಧ್ಯಾಯ -4

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ - ಅಧ್ಯಾಯ -5

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ - ಅಧ್ಯಾಯ -6


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ
 

    

ಇಲಾಖೆ 4(1)(ಎ) 4(1)(ಬಿ)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಕಛೇರಿ (ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಾ,ಇ) ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಕಛೇರಿ (ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಾ,ಇ) ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
4(1)(ಎ) and 4(1)(ಬಿ) ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವರ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು & ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ Bagalkot
---------
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ & ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕಮೀಷನರ್ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕೂಡಲಸಂಗಮ
ARTO ಜಮಖಂಡಿ

2017 ರ 4(1)(ಎ)

2017 ರ 4(1)(ಬಿ)

ARTO ಜಮಖಂಡಿ

2016 ರ 4(1)(ಎ)

2016 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ

2017/18 ರ 4(1)(ಎ)

2017/18 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಗಳು & ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಗಳು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

2016/17 ರ 4(1)() 2016/17 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ PMGSY

2016/17 ರ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ)

ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಬಾಗಲಕೋಟ

2016/17 ರ 4(1)() 2016/17 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಿ-ಡಿವಿಜನ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಡಿವಿಜನ

2015/16 ರ 4(1)(ಎ)

2015/16 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ

2014/15 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

2015/16 ರ 4(1)(ಎ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಭಾಗ-II

2014/15 ರ 4(1)(ಎ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

2014/15 ರ 4(1)(ಎ)

2014/15 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

2013/14 ರ 4(1)(ಎ)

2013/14 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ

2012/13 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

2012-13 ರ 4(1)(ಎ)

2012/13 ರ 4(1)(ಬಿ)

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಹುನಗುಂದ

2012-13 ರ 4(1)(ಎ)

2012/13 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಲಿ

2012-13 ರ 4(1)(ಎ)

2012/13 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ , ಗುಡುರ 2012-13 ರ 4(1)(ಎ) 2012/13 ರ 4(1)(ಬಿ)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ , ಚಿತ್ತರಗಿ 2012-13 ರ 4(1)(ಎ) 2012/13 ರ 4(1)(ಬಿ)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ , Aihole 2012/13 ರ 4(1)(ಬಿ)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ , Mugnur

2012/13 ರ 4(1)(ಬಿ)

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಬೀಳಗಿ

2013/14 ರ 4(1)(ಎ)

2013/14 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

2011/12 ರ 4(1)(ಎ)

Women & Child Development Office, Bagalkot 2014/15 ರ 4(1)(ಎ) 2014/15 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

31/12/2015 ರ 4(1)(ಎ)&(ಬಿ)

ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

31/12/2014 ರ 4(1)(ಎ)&(ಬಿ)

ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

31/12/2012 ರ 4(1)(ಎ)&(ಬಿ)

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಿ-ಡಿವಿಜನ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಡಿವಿಜನ

31/12/2012 ರ 4(1)(ಎ)

31/12/2012 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

5/12/2009 ರ 4(1)(ಎ)

8/12/2010 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

11/8/2009 ರ 4(1)(ಎ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

2009/10 ರ 4(1)(ಎ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

2010/11 ರ 4(1)(ಎ)

2010/11 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

4(1)(ಎ)

4(1)(ಬಿ)

AC ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

31/12/2012 ರ 4(1)(ಎ)

31/12/2012 ರ 4(1)(ಬಿ)

ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಬಾಗಲಕೋಟ

31/12/2014 ರ 4(1)()&(ಬಿ)

ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಬಾಗಲಕೋಟ

31/12/2013 ರ 4(1)()&(ಬಿ)

Food and Civil Supply Office, Bagalkot

2012/13 ರ 4(1)(ಬಿ)

     

Operationalising RTI (Download Zip File)

Sharing Experience (Download Zip File)

Right to Information as a tool for empowerment (Download Zip File)

Workshop on Right to Information (Download Zip File)