RTI Act (Kannada)
 

RTI-Act-Introduction

RTI-Chapter-1

RTI-Chapter-2

RTI-Chapter-3

RTI-Chapter-4

RTI-Chapter-5

RTI-Chapter-6


RTI Information
 

    

DEPARTMENT 4(1)(a) 4(1)(b)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಕಛೇರಿ (ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಾ,ಇ) ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 4(1)(a) as on 2005 4(1)(b) as on 2005
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಕಛೇರಿ (ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಾ,ಇ) ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 4(1)(a) and 4(1)(b) ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವರ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು & ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ Bagalkot
--------- 4(1)(b) as on 31.03.2018
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ & ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
4(1)(A) as on 2005 4(1)(B) as on 2005
Commissioner Kudalasangam Development Board, Kudalasangam
ARTO Jamkhandi

4(1)(a) as on 2017

4(1)(b) as on 2017

ARTO Jamkhandi

4(1)(a) as on 2016

4(1)(b) as on 2016

DC Office Bagalkot

4(1)(a) as on 17/18

4(1)(b) as on 17/18

Bagalkot District All TP,GP

Zilla Panchayath, Bagalkot

4(1)(a) 2016-17 4(1)(b) 2016-17

ZP PMGSY

4(1) (a) and 4(1) (b) 2016-17

RTO Bagalkot

4(1)(a) as on 2016-17 4(1)(a) as on 2016-17

Exicutive Engineer PRE Div and Sub Div's

4(1)(a) as on 2015-16

4(1)(b) as on 2015-16

DC Office, Bagalkot

4(1)(b) as on 2014-15

Zilla Panchayath, Bagalkot

4(1)(a) 2015-16

Zilla Panchayath, Bagalkot Part II

4(1)(a) 2014-15

Zilla Panchayath, Bagalkot

4(1)(a) as on 2014-15

4(1)(b) as on 2014-15

Zilla Panchayath, Bagalkot

4(1)(a) as on 2013-14

4(1)(b) as on 2013-14

DC Office, Bagalkot

4(1)(b) as on 2012-13

Zilla Panchayath, Bagalkot

4(1)(a) as on 2012-13

4(1)(b) as on 2012-13

Taluka Panchayath, Hungund

4(1)(a) as on 2012-13

4(1)(b) as on 2012-13

Gram Panchayath, Belagal

4(1)(a) as on 2012-13

4(1)(b) as on 2012-13

Gram Panchayath, Gudur 4(1)(a) as on 2012-13 4(1)(b) as on 2012-13
Gram Panchayath, Chittaragi 4(1)(a) as on 2012-13 4(1)(b) as on 2012-13
Gram Panchayath, Aihole 4(1)(b) as on 2012-13
Gram Panchayath, Mugnur

4(1)(b) as on 2012-13

Taluka Panchayath, Bilagi

4(1)(a) as on 2013-14

4(1)(b) as on 2013-14

Zilla Panchayath, Bagalkot

4(1)(a) as on 2011-12

Women & Child Development Office, Bagalkot 4(1)(a) as on 2014-15 4(1)(b) as on 2014-15

Excise Office, Bagalkot

4(1)(a)&(b) as on 31-12-2015

Excise Office, Bagalkot

4(1)(a)&(b) as on 31-12-2014

Excise Office, Bagalkot

4(1)(a)&(b) as on 31-12-2012

Exicutive Engineer PRE Div and Sub Div's

4(1)(a) as on 31-12-2012

4(1)(b) as on 31-12-2012

Zilla Panchayath, Bagalkot

4(1)(a) as on 5-12-2009

4(1)(b) as on 08-12-2010

Zilla Panchayath, Bagalkot

4(1)(a) as on 11-08-2009

Zilla Panchayath, Bagalkot

4(1)(a) as on 2009-10

Zilla Panchayath, Bagalkot

4(1)(a) as on 2010-11

4(1)(b) as on 2010-11

Mines and Geology

4(1)(a)

4(1)(b)

AC Office, Bagalkot

4(1)(a) as on 31-12-2012

4(1)(b) as on 31-12-2012

RTO Bagalkot

4(1)(a)&(b) as on 31-12-2014

RTO Bagalkot

4(1)(a)&(b) as on 31-12-2013

Food and Civil Supply Office, Bagalkot

4(1)(b) as on 2012-13

     

Operationalising RTI (Download Zip File)

Sharing Experience (Download Zip File)

Right to Information as a tool for empowerment (Download Zip File)

Workshop on Right to Information (Download Zip File)