ಜಿಲ್ಲಾ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2016

DISTRICT SOCIAL WELFARE AND BACKWARD CLASSES WELFARE DEPARTMENT RECRUITMENTS - 2016 

    ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಡುಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

    ದಿನಾಂಕ:21.06.2017 ರಂದು ನಡೆದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:28.06.2017 ರಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಮತ್ತೂಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

    ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡುಗೆಯವರ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರ ಕರೆ ಪತ್ರ / Backward Classes Welfare Department Cook and Kitchen Servant Call Letter 

   ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಯ ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರ  ಕರೆ ಪತ್ರ / Social Welfare Department Kitchen Servant and Watchman Call Letter

    BCD COOK 1:5 CUTOFF PERCENTAGE

    BCD KITCHEN SERVANT 1:5 CUTOFF PERCENTAGE

    SW KITCHEN SERVANT CUTOFF PERCENTAGE

    SW WATCHMAN CUTOFF PERCENTAGE

   ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸು / APPLY ONLINE FOR DSWO DEPARTMENT POSTS

   ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸು / APPLY ONLINE FOR BCM DEPARTMENT POSTS 

ಜಿಲ್ಲಾ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ / DSWO DEPARTMENT

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ / BACKWARD CLASSES WELFARE DEPARTMENT

 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ / Revised Notification
 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ / Revised Notification
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು / Instructions for candidates to fill an online application form ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು / Instructions for candidates to fill an online application form
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ / DSWO Paper Notification ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ / Backward Classes Welfare Department Paper Notification
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರ / DISTRICT SOCIAL WELFARE DEPARTMENT NOTIFICATION FOR ASSISTANT COOKS/WATCHMAN ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರು / DISTRICT BACKWARD CLASSES WELFARE DEPARTMENT NOTIFICATION FOR COOKS/ASSISTANT COOKS IN HOSTEL

 

 

 

 

Updated as on 19/11/2016